جان آبروزی : دوستانت را نزدیک خودت نگه دار و دشمنانت را نزدیکتر